Adatkezelési tájékoztató

2020.05.08.

Köszönjük, hogy igénybe veszi szolgáltatásainkat! A BKT Estate Kft. védi és tiszteletben tartja az Ön személyes adataihoz fűződő jogait.

A fenti célnak megfelelően jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletével (a továbbiakban mint: „GDPR”) összehangban tartalmazza a

Cégnév: BKT Estate Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1027 Budapest, Bem József utca 6. fszt.

Cégjegyzékszám: 01-09-270290

Adószám: 25354447-2-41

Képviseli: Békési Tamás ügyvezető

Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telefonszám: +36 70 365 6498

Email: info@twinsetbudapest.com

Web: https://twinsetbudapest.com/

(a továbbiakban, mint: “Szolgáltató”)

által Magyarországon értékesített Twinset márkájú ruházati termékek vásárlói (a továbbiakban, mint: “Vásárló”) által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok kezelésével kapcsolatos tudnivalókat. A Tájékoztató célja, hogy pontos képet adjon arról, miért és hogyan, valamint mennyi ideig kezeljük azon Vásárlóinkkal kapcsolatos személyes adatokat, akik cégünkkel a honlapunkon, személyesen üzletünkben vagy más csatornákon keresztül kapcsolatba kerülnek.

I.         Néhány adatvédelemmel kapcsolatos alapvető fogalom a Tájékoztató megértéséhez

Személyes adat

azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

Adatkezelés

a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

Adatkezelő

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Az Ön adatainak kezelője a Szolgáltató

Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Harmadik fél

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Érintett

Mindenki, aki a Weboldalon vagy bárhol máshol a Szolgáltatóval megosztja személyes adatait, vagy akinek a személyes adatait a Szolgáltató egyébként kezeli. Például Ön, aki ezt a Tájékoztatót olvassa.

Az érintett hozzájárulása

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Különleges adat

A faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Genetikai adat

Egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered.

Biometrikus adat

Egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat.

Adatvédelmi incidens

A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A fenti fogalmak többsége a GDPR által is használt fogalmak. A GDPR szövege elérhető a http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 linken. A lista nem teljes, amennyiben további információra lenne szüksége, forduljon hozzánk bizalommal.

Tájékoztatjuk Önt, hogy az adatkezelésük során sem különlges, sem genetikai, sem biometrikus adatokat nem kezelünk és ilyen adatokat nem is kérünk Öntől.

II.        Egyéb fogalmak

Weboldal

A https://twinsetbudapest.com/ domain alatt elérhető weboldal, melyen keresztül a Vásárlók információt szerezhetnek a Szolgáltatóról és a Szolgáltatásról, valamint igénybe is vehetik azt.

Termék

A Weboldalon keresztül értékesített ruházati cikkek, kiegészítők

Szolgáltatás

Jelenti a Termékek Weboldalon keresztül, illetve a 1051 Budapest, Erzsébet tér 9. Fashion Street cím alatti üzlethelyiségben történő értékesítését

Vásárló

Jelen Tájékoztató értelmezése során jelenti együttesen a Weboldal látogatóját, a Szolgáltató ügyfélszolgálatát felkereső személyt, az üzlethelyiség látogatóját, a hírlevélre feliratkozó személyt és a Szolgáltatás igénybevevőjét

Címzett

az a Vásárlótól eltérő harmadik személy, aki részére a Termék kiszállítása történik

III.      Milyen esetekben kezelünk személyes adatokat?

A Vásárló személyes adatait a GDPR 5. cikk (1) bekezdésében lefektetett elvek figyelembevételével a Szolgáltató az alábbi esetekben kezeli:

 • Weboldalon történő böngészés
 • Regisztráció
 • Vásárlás a Weboldalon keresztül
 • Vásárlás üzletünkben, megrendelés személyes átvétele
 • Fizetés, számlázás
 • Ügyfélszolgálat, kapcsolatfelvétel a Weboldalon keresztül
 • Elállási nyilatkozat közlése
 • Szavatossági jogok érvényesítése
 • Hírlevél feliratkozás
 • A Weboldalon található sütik elhelyezése

IV.       Milyen adatokat, milyen célból és mennyi ideig kezelünk?

Az egyes fent meghatározott esetekben a személyes adatok kezelésének jogalapja a következő lehet:

 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a Vásárló megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: „Hozzájárulás”);
 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Vásárló, mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: „Szerződés teljesítése”);
 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a továbbiakban: „Jogi kötelezettség teljesítése”);
 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: „Jogos érdek”);

IV.1.    Böngészés

A kezelt adatok köreAz adatkezelés céljaAz adatkezelés jogalapjaA jogos érdek megnevezéseAz adatkezelés időtartama
A Vásárló IP címeA Szolgáltató informatikai rendszereinek védelme, illetve Weboldal biztonságaJogos érdekA Weboldal és Szolgáltatás biztonságos működéseAz utolsó látogatástól számított 30 nap

A Weboldalt a Vásárló szabadon látogathatja és böngészheti, anélkül, hogy bármilyen személyes adatot magadna a Szolgáltatónak. A Weboldal használatának megkezdésekor a Vásárló egy kérést indít a számítógépéről vagy mobil eszközéről a Szolgáltató felé. Mintha egy levelet küldene el, amire válaszként szeretné megkapni a Weboldal tartalmát. A kérésre viszont csak akkor tud a Szolgáltató válaszolni, ha a Vásárló megadja a címét. Ez a cím a Vásárló internetes azonosítási címe, azaz az IP címe. Erre az IP címre küldi el a Szolgáltató szervere a kért Weboldalt. Ez egy automatikus folyamat, azzal, hogy a Vásárló a Weboldal címét beírja a böngészőbe, vagy a Weboldal bárhol közzétett linkjére kattint, hozzájárul az IP címének megadásához, illetve annak a Szolgáltató általi kezeléséhez. Ahhoz, hogy a fentebb leírt – Szolgáltató és Vásárló közötti, a Weboldal megnyitásakor létrejövő – kommunikáció zökkenőmentes legyen, a Szolgáltató szervere úgynevezett log fájlokban tárolja el a Vásárló IP címét.

Az IP cím azonosítására és tárolására a Szolgáltató informatikai rendszereinek védelme és a Weboldal biztonságos működése miatt van szükség. A Weboldal elleni esetleges rosszindulatú tevékenységekkel szembeni védelmet részben az biztosítja, hogy a Szolgáltató naplózza a Weboldal működését és ebben a naplóban listázza azokat az IP címeket, ahonnan kérés indult a szervereire. Ha a Szolgáltató egy IP címről a Weboldal biztonságos működését megzavaró tevékenységet észlel, akkor tiltólistára teszi azt. Egy esetleges rosszindulatú tevékenység elhárítása és jogi úton történő rendezése ennek segítségével történik. Ha nem történt semmi rendellenes, akkor a Szolgálató törli a log fájlokat és velük együtt az IP címeket. A log fájlokban tárolt IP címeket a Szolgáltató céltól eltérően nem használja fel és automatikusan 30 napon belül törli, csak abban az esetben őrzi meg, ha az adott IP címről a Vásárló valamilyen tiltott tevékenységet végzett. Ezek a tevékenységek vagy a korábban felsoroltak valamelyike, vagy egyéb olyan tevékenység, amely megsérti a helyi, az állami, a nemzeti vagy a nemzetközi jog szabályait.

IV.2.    Regisztráció, vásárlás a Weboldalon keresztül, szállítás

A kezelt adatok köreAz adatkezelés céljaAz adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés időtartama
A Vásárló / Címzett vezeték és keresztneveA Vásárló / Címzett azonosítása, szállításhoz / átvételhez szükséges adatSzerződés teljesítése / HozzájárulásSzerződés teljesítése esetén a szállítást / átvételt követő 2 évig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:163. § (2) bekezdésével összhangban   Hozzájárulás esetén a hozzájárulás visszavonásáig.
A Vásárló e-mail címeA Vásárló részére visszaigazolás, a megrendeléssel kapcsolatos tájékoztatás küldéseSzerződés teljesítése / HozzájárulásA szállítás teljesítéséig   Hozzájárulás esetén a hozzájárulás visszavonásáig.
A Vásárló telefonszáma A Vásárló azonosítása, a szállítás teljesítéseSzerződés teljesítése / HozzájárulásA szállítás teljesítéséig   Hozzájárulás esetén a hozzájárulás visszavonásáig.
A Vásárló / Címzett szállítási / számlázási címeA Vásárló / Címzett azonosítása, a szállítás teljesítéseSzerződés teljesítése / HozzájárulásA szállítást / átvételt követő 2 évig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:163. § (2) bekezdésével összhangban.   Hozzájárulás esetén a hozzájárulás visszavonásáig.

Amennyiben a Vásárló Terméket rendel a Weboldalon keresztül, úgy ahhoz, hogy a megrendelést teljesíteni tudjuk, a fenti adatok megadása szükséges.

Főszabályként a Vásárló által megadott számlázási cím a Vásárló szállítási címével azonos. A Vásárlónak lehetősége van arra, hogy a számlázási címétől eltérő szállítási címet adjon meg.

A Vásárlónak arra is lehetősége van, hogy maga helyett más személyt adjon meg, aki részére a megrendelt Termék(ek) kiszállítását kéri, mely esetben a Vásárló, ahhoz, hogy a szállítás a Címzett részére lehetséges legyen, meg kell, hogy adja a Címzett nevét, illetve a Címzett szállítási adatait. Amennyiben a Vásárló Címzettet ad meg, úgy a Címzett adatainak megadásához való hozzájárulás beszerzése a Vásárló feladata és felelőssége.

A Vásárló / Címzett vezeték és keresztnevének megdása a Vásárló / Címzett azonosítását szolgálja a kiszállítás, során.

A Vásárló e-mail címét a Szolgáltató a megrendelés teljesítésével kapcsolatban abból a célból kezeli, hogy részére visszaigazolást küldjön arról, hogy az adott megrendelést fogadta, illetve egyéb a megrendelést érintő értesítést küldjön részére.

A Vásárló, illetve a Címzett szállítási címének kezelése azt a célt szolgálja, hogy a futár eljuttathassa hozzá vagy a Címzetthez a kívánt Terméke(ke)t.

A Vásárló telefonszámának megadása azt a célt szolgálja, hogy a Szolgáltató részére kiszállítást végző futárszolgálat a Vásárlóval, illetve a Címzettel a kiszállítás teljesítése érdekében – amennyiben szükségessé válik – gyors kapcsolatfelvételt eszközöljön.

Amennyiben a Vásárló nem saját, hanem a Címzett adatait adja meg, úgy szavatolja, hogy a megadott adatokhoz jogszerűen jutott hozzá, ezért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

Az első vásárlás alkalmával a Vásárlónak lehetősége van arra, hogy felhasználói fiókot regisztráljon. Ebben az esetben a Szolgáltató a fenti adatokat a Vásárló hozzájárulása alapján kezeli, addig, amíg a Vásárló a hozzájárulását vissza nem vonja, azaz amíg felhasználói fiókját nem törli. A regisztráció a vásárlásnak nem feltétele, az kizárólag csak kényelmi funkció, hogy a Vásárló későbbi rendeléseit gördülékenyebben, kevesebb adat megadásával adhassa le.

IV.3.    Vásárlás üzletünkben, megrendelés személyes átvétele

IV.3.1. Vásárlás üzletünkben

Tájékoztatjuk a Vásárlókat, hogy a 1051 Budapest, Erzsébet tér 9. Fashion Street cím alatti üzletünkben zártláncú kamerarendszert (CCTV) működtetünk. A kamerarendszer használatának célja, hogy az üzletben tartózkodók – legyenek Vásárlók vagy a Szolgáltató munkavállalói – biztonságát a Szolgáltató nyomon követhesse, illetve a Szolgáltató árukészletét, egyéb értékeit védje, valamint bűnmegelőzési célokat szolgál. A Szolgáltató a felvételeket az előzőektől eltérő célra nem használja, illetve azt az arra jogosult hatóságon, valamint, a jogos érdeküket igazoló személyeken kívül, további harmadik személy részére nem adja ki. Amennyiben nem kívánja, hogy az Önről rögzített felvétel tárolásra kerüljön, a Szolgáltatónál tiltakozhat az adatkezelés ellen, illetve amennyiben valószínűsíti azt az okot, amely miatt a kamerafelvétel megismeréséhez érdeke fűződik, úgy a Szolgáltató biztosítja a felvételhez való hozzáférési jogot.

A kezelt adatok köreAz adatkezelés céljaAz adatkezelés jogalapjaA jogos érdek megnevezéseAz adatkezelés időtartama
A Vásárló képmásaÜzletünk biztonságának nyomon követése, bűncselekmények és közösség ellenes viselkedések megelőzéseJogos érdekAz üzletünk, a helyi közösségek, a vásárlók és a munkavállalók védelme  Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve a felvétel készítését követő 3 hónapig

A Szolgáltató a kamerás megfigyelőrendszer alkalmazása előtt hatásvizsgálatot folytatott le, melynek során az elvégzett érdekmérlegelés eredményeképpen megállapította, hogy a kamerarendszer alkalmazása megfelel a szükségesség-arányosság követelményének.

IV.3.2. Személyes átvétel üzletünkben

A kezelt adatok köreAz adatkezelés céljaAz adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés időtartama
A Vásárló vezeték és keresztneveA Vásárló azonosítása, szállításhoz / átvételhez szükséges adatSzerződés teljesítéseSzerződés teljesítése esetén a szállítást / átvételt követő 2 évig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:163. § (2) bekezdésével összhangban
A Vásárló e-mail címeA Vásárló részére visszaigazolás, a megrendeléssel kapcsolatos tájékoztatás küldéseSzerződés teljesítése / HozzájárulásA visszaigazolás kiküldéséig    
A Vásárló telefonszáma A Vásárló azonosítása, a szállítás teljesítése, kapcsolattartás, ha szükséges egyeztetésSzerződés teljesítéseA megrendelés átvételéig  
A Vásárló számlázási címeA Vásárló / Címzett azonosítása, a szállítás teljesítéseSzerződés teljesítése / HozzájárulásA szállítást / átvételt követő 2 évig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:163. § (2) bekezdésével összhangban.   Hozzájárulás esetén a hozzájárulás visszavonásáig.
A Vásárló képmásaÜzletünk biztonságának nyomon követése, bűncselekmények és közösség ellenes viselkedések megelőzéseJogos érdek (Az üzletünk, a helyi közösségek, a vásárlók és a munkavállalók védelme)  Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve a felvétel készítését követő 3 hónapig

A Vásárló vezeték és keresztnevének megdása a Vásárló azonosítását szolgálja az üzletünkben történő személyes átvétel során. Amennyiben a Vásárló a személyes átvételt választja, úgy a Szolgáltató alkalmazottja a személyazonosság ellenőrzése érdekében a Vásárló személyazonosító vagy egyéb fényképes igazolványát elkérheti, hogy meggyőződjön arról, hogy a megrendelt virágo(ka)t valóban az veszi át, aki a megrendelést leadta. Ez utóbbi esetben – amennyiben arra sor kerül – a Szolgáltató alkalmazottja rövid szemrevételezés útján győződik meg a személyazonosságról, az igazolványról másolatot azonban nem készíthet, illetve nem is készít.

A Vásárló e-mail címét a Szolgáltató a megrendelés teljesítésével kapcsolatban abból a célból kezeli, hogy részére visszaigazolást küldjön arról, hogy az adott megrendelést fogadta, illetve egyéb a megrendelést érintő értesítést küldjön részére.

Amennyiben a Vásárló nem kiszállítást, hanem személy átvételt választ, úgy a szállítási cím kezelése számlázás céljából szükséges az alábbi IV.4. pont rendelkezései szerint.

Amennyiben a Vásárló személyes veszi át megrendelését, úgy elkerülhetetlen, hogy róla kamerafelvétel készüljön. A kamerafelvételre a fenti IV.3.1. pont írtak irányadóak.

IV.4.    Fizetés, számlázás

IV.4.1. Amennyiben a Szolgáltatás igénybevételéért fizetendő ellenértékről szóló számla kiállítása jogi személy részére történik, úgy a Szolgáltató az alábbi személyes adatokat kezeli.

A kezelt adatok köreAz adatkezelés céljaAz adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés időtartama
A Vásárló vagy az általa kapcsolattartásra kijelölt személy vezeték- és keresztneveA számlázással kapcsolatosan a Vásárlóval való kapcsolattartásJogi kötelezettség teljesítéseA számla kiküldéséig
A Vásárló vagy az általa kapcsolattartásra kijelölt személy e-mail címeA számlázással kapcsolatosan a Vásárlóval való kapcsolattartásJogi kötelezettség teljesítéseA számla kiküldéséig

A Szolgáltató a Szolgáltatást természetes személyek és jogi személyek részére egyaránt nyújtja. Amennyiben a Vásárló az ellenértékről szóló számlát valamilyen jogi személy nevére kéri, úgy a fenti személyes adatok megadása szükséges.

A Szolgáltató a Vásárló által kapcsolattartásra kijelölt személy e-mail címét személyes adatként kizárólag abban az esetben kezeli, ha a kapcsolattartásra kijelölt e-mail cím természetes személy nevét tartalmazza. Amennyiben a kapcsolattartásra megadott e-mail cím általános (pl. info@példa.hu vagy penzugy@példa.hu) formátumú, úgy a Szolgáltató az adatot kezeli, azonban az adat nem minősül személyes adatnak. A Szolgáltató felhívja a Vásárló figyelmét, hogy a kapcsolattartó vezeték- és keresztnevének megadásához, valamint amennyiben a kapcsolattartási e-mail cím természetes személy nevét tartalmazza, úgy ennek megadásához a kapcsolattartó személytől való hozzájárulás beszerzése a Vásárló feladata.

IV.4.2. Amennyiben a Szolgáltatás használatáért fizetendő ellenértékről szóló számla kiállítása természetes személy részére történik, úgy a Szolgáltató az alábbi személyes adatokat kezeli.

A kezelt adatok köreAz adatkezelés céljaAz adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés időtartama
A Vásárló vezeték és keresztneveA kiállított számlában jogszabály alapján kötelezően feltüntetendő adat rögzítéseJogi kötelezettség teljesítésea számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott 8 éves időtartam
A Vásárló szállítási címe / számlázási címeA kiállított számlában jogszabály alapján kötelezően feltüntetendő adat rögzítéseJogi kötelezettség teljesítésea számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott 8 éves időtartam
A Vásárló e-mail címeA számlázással kapcsolatosan a Vásárlóval való kapcsolattartásJogi kötelezettség teljesítéseA szerződés megszűnéséig

A számla kötelező adattartalmát, illetve a számla tárolásának időtartamát jogszabály írja elő, így a Szolgáltató ezen adatokat jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében kezeli.

IV.5.    Ügyfélszolgálat, kapcsolatfelvétel Weboldalon keresztül

A Vásárlók részére történő információ nyújtása, illetve jogaik (kellékszavatosság, panaszügyintézés) érvényesítése érdekében a Szolgáltató ügyfélszolgálatot tart fenn. Az ügyfélszolgálati megkereséseket telefonon, illetve e-mailen keresztül kezeljük.

IV.5.1. E-mail megkeresés esetén:

Amennyiben a Vásárló a Szolgáltatót az info@twinsetbudapest.com e-mail címen keresztül keresi meg igényével, akkor annak érdekében, hogy a Szolgáltató az ügyfélszolgálati megkeresést megfelelő minőségbiztosítás mellett teljesíteni tudja az alábbi adatok kezelése szükséges:

A kezelt adatok köreAz adatkezelés céljaAz adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés időtartama
A Vásárló vezeték- és keresztneveA Vásárló azonosítása, ügyfélszolgálati megkeresés teljesítéseSzerződés teljesítéseAz adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból az ügyfélszolgálati megkeresés megoldása tárgyévének december 31. napjáig.
Vásárló e-mail címeA Vásárló azonosítása, ügyfélszolgálati megkeresés teljesítéseSzerződés teljesítéseAz adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból az ügyfélszolgálati megkeresés megoldása tárgyévének december 31. napjáig.

IV.5.2. Telefonos megkeresés esetén:

Amennyiben a Vásárló telefonon, a +36 70 365 6498 telefonszámon keresi meg ügyfélszolgálatunkat, vagy amennyiben ügyfélszolgálatunk visszahívja a Vásárlót, akkor a telefonbeszélgetés elején felhívjuk a Vásárló figyelmét arra, hogy minőségbiztosítási okokból, illetve annak érdekében, hogy a Szolgáltató az ügyfélszolgálati megkeresést teljesíteni tudja az alábbi adatok kezelése kerül sor. Tájékoztatjuk a Vásárlókat, hogy a telefonbeszélgetés hanganyagának rögzítésére nem kerül sor.

A kezelt adatok köreAz adatkezelés céljaAz adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés időtartama
A Vásárló vezeték és keresztneveVásárló azonosítása, ügyfélszolgálati szolgáltatás teljesítése, minőségbiztosításSzerződés teljesítéseAz adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból az ügyfélszolgálati megkeresés megoldása tárgyévének december 31. napjáig.
A Vásárló telefonszámaVásárló azonosítása, ügyfélszolgálati szolgáltatás teljesítéseSzerződés teljesítéseAz adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból az ügyfélszolgálati megkeresés megoldása tárgyévének december 31. napjáig.

IV.5.3. Kapcsolatfelvétel a Weboldalon keresztül:

A Szolgáltató a kapcsolatfelvétel megkönnyítése érdekében a Weboldalon kapcsolatfelvételi űrlapot helyezett el, hogy ezzel is megkönnyítse a Vásárlóknak, hogy felvegyék vele a kapcsolatot. A kapcsolatfelvételhez az alábbi adatok megadása szükséges:

A kezelt adatok köreAz adatkezelés céljaAz adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés időtartama
A Vásárló vezeték és keresztneveVásárló azonosítása, ügyfélszolgálati szolgáltatás teljesítése, minőségbiztosításSzerződés teljesítéseAz adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból az ügyfélszolgálati megkeresés megoldása tárgyévének december 31. napjáig.
A Vásárló e-mail címeVásárló azonosítása, ügyfélszolgálati szolgáltatás teljesítéseSzerződés teljesítéseAz adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból az ügyfélszolgálati megkeresés megoldása tárgyévének december 31. napjáig.
A Vásárló telefonszámaVásárló azonosítása, ügyfélszolgálati szolgáltatás teljesítéseSzerződés teljesítéseAz adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból az ügyfélszolgálati megkeresés megoldása tárgyévének december 31. napjáig.

IV.6.    Elállási nyilatkozat közlése

Amennyiben a Vásárló a megrendelt termékkel kapcsolatban elállási jogát gyakorolja, úgy az alábbi személyes adatok megadása kötelező a Szolgáltató általános szerződési feltételeinek mellékletét képező elállási nyilatkozaton:

A kezelt adatok köreAz adatkezelés céljaAz adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés időtartama
A Vásárló vezeték- és keresztneveA Vásárló azonosításaJogi kötelezettség teljesítése a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése szerintAz elállási nyilatkozat Szolgáltató által való kézhezvételét követő legfeljebb 14 napig a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdésével összhangban
A Vásárló lakcíme / számlázási címeA Vásárló azonosításaJogi kötelezettség teljesítése a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése szerintAz elállási nyilatkozat Szolgáltató által való kézhezvételét követő legfeljebb 14 napig a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdésével összhangban
A Vásárló bankszámlaszámaA Vásárló által megfizetett ellenszolgáltatás visszafizetésének teljesítéseJogi kötelezettség teljesítése a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése szerintAz elállási nyilatkozat Szolgáltató által való kézhezvételét követő legfeljebb 14 napig a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdésével összhangban
A Vásárló e-mail címeA Vásárló azonosítása, visszaigazolás küldéseJogi kötelezettség teljesítése a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése szerintAz elállási nyilatkozat Szolgáltató által való kézhezvételét követő legfeljebb 14 napig a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdésével összhangban

A Szolgáltató a Vásárló e-mail címét abban az esetben kezeli csak, amennyiben a Vásárló az elállási nyilatkozatot nem postai úton juttattja el részére.

A Vásárló bankszámlaszámának megadása abból a célból szükséges, hogy a Szolgáltató a Vásárló által a megrendelt, de elállással érintett Termék(ek) ellenértékét visszafizethesse a Vásárló részére.

IV.7.    Szavatossági jogok érvényesítése

Amennyiben a Vásárló szavatossági igényt kívánt érvényesíteni a Szolgáltatóval szemben, úgy ahhoz, az alábbi adatok megadása szükséges.

A kezelt adatok köreAz adatkezelés céljaAz adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés időtartama
A Vásárló vezeték- és keresztneveA Vásárló azonosításaJogi kötelezettség teljesítése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (1) bekezdése, illetve a 6:168. § (1) bekezdése szerintA szavatossági igény elbírálásáig, illetve a Vásárló erről szóló értesítéséig
A Vásárló lakcíme / számlázási címeA Vásárló azonosításaJogi kötelezettség teljesítése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (1) bekezdése, illetve a 6:168. § (1) bekezdése szerintA szavatossági igény elbírálásáig, illetve a Vásárló erről szóló értesítéséig
A Vásárló telefonszámaA Vásárló értesítése szavatossági igény elbírálásárólJogi kötelezettség teljesítése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (1) bekezdése, illetve a 6:168. § (1) bekezdése szerintA szavatossági igény elbírálásáig, illetve a Vásárló erről szóló értesítéséig
A Vásárló e-mail címeA Vásárló értesítése szavatossági igény elbírálásárólJogi kötelezettség teljesítése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (1) bekezdése, illetve a 6:168. § (1) bekezdése szerintA szavatossági igény elbírálásáig, illetve a Vásárló erről szóló értesítéséig

A Vásárló telefonszámának vagy e-mail címének megadása abból a célból szükségs, hogy a Szolgáltató értesíthesse szavatossági igényének elbírálásáról. A két adat közül azonban elegendő az egyik – a Vásárló választása szerint – adat megadása.

IV.8.    Hírlevél feliratkozás

A kezelt adatok köreAz adatkezelés céljaAz adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés időtartama
A Vásárló vezeték és keresztneveA Vásárló, mint feliratkozó azonosításaHozzájárulásA hozzájárulás visszavonásáig, azaz a hírlevélről történő leiratkozásig
A Vásárló e-mail címeTájékoztató és ismeretterjesztő üzenetek küldése a Vásárló részére, tájékoztatás kedvezményekről vagy a Szolgáltatást érintő fontos információrólHozzájárulásA hozzájárulás visszavonásáig, azaz a hírlevélről történő leiratkozásig

A Vásárlónak a Weboldal alján elhelyezett űrlapon lehetősége van arra, hogy feliratkozzon hírlevelünkre. Ehhez kapcsolódóan a Szolgáltató kizárólag a Vásárló kifejezett hozzájárulása alapján (melyet az erről szóló tájékoztatás melletti jelölőnégyzet kipipálásával adhat meg) kezeli az adatokat addig, amíg a Vásárló a hozzájárulást vissza nem vonja. A hozzájárulás visszavonása többféleképpen történhet, ehhez részletesebben olvassa el a jelen Tájékoztató VI. pontjában írtakat.

V.        Mi az a cookie, és miért használjuk?

A cookie (süti) egy adatcsomag, amelyet a honlapunk meglátogatásával a webszerver elküld az Ön számítógépére, és ott – a cookie fajtájától függően – meghatározott időtartamban tárolódik.

A cookie-k az Ön számítógépén semmilyen biztonsági kockázatot nem jelentenek, működési zavart nem okoznak.

A Weboldal zavartalan használata érdekében egyes cookie-k (ezek az ún. munkamenet cookie-k) a Weboldal meglátogatásával automatikusan települnek az Ön számítógépén. Az ilyen cookie-k célja a Weboldal biztonságának garantálása, az online űrlapjainkon rögzített adatok megőrzése, a multimédiás tartalmak megjelenítése, valamint a Weboldal terhelésének kiegyenlítése. Ezen cookie-k használatával gyűjtött személyes adatokat (különösen az Ön számítógépének IP címét) a Weboldal biztonságos és zökkenőmentes működéséhez fűződő jogos érdekünk alapján kezeljük, legfeljebb addig az időtartamig, amíg Ön a honlapunkon tartózkodik. A böngésző bezárásával ezek automatikusan törlődnek az Ön gépéről.

A Weboldalon megadott hozzájárulása alapján az alábbi célból a következő típusú cookie-k települhetnek a számítógépén:

 • Statisztikai célú, webanalitikai méréseket szolgáló cookie-k (pl. Google Analytics). Ezek számunkra azért fontosak, mert így tájékozódunk a látogatóink egyes jellemzőiről (IP címéről, városáról, az Ön által használt eszköz, böngésző, operációs-rendszer típusáról, illetőleg arról, hogy a honlapunkon belül mely aloldalakat látogatott meg, azokon mennyi időt töltött). A névtelen adatokból a Vásárlói Weboldal illetve a Weboldal látogatottságával kapcsolatos általános statisztikákat, riportokat készítünk azok továbbfejlesztéséhez, marketing stratégiánk tökéletesítéséhez használjuk őket.
 • Remarketing célú cookie-k (pl. Google Adwords), melyekkel elemezni tudjuk, hogyan használja Ön a honlapunkat, és ennek megfelelően Önnek személyre szóló tartalmat, hirdetést jeleníthetünk meg, akár a honlapunkon kívüli online felületeken is (pl. más weblapokon vagy közösségi médiában).

Ezen túlmenően megkülönböztetünk egy munkamenetre érvényes cookie-kat és állandó cookie-kat. Az egy munkamenetre érvényes cookie csak addig él, amíg a Vásárló be nem zárja a böngészőt. Az állandó cookie-k tovább élnek, azok nem törlődnek automatikusan a böngésző bezárásakor. Az állandó cookie-k segítik az oldal gyorsabb működését, megjegyeznek olyan dolgokat, amiket a Vásárló állított be magának a Weboldalon.

A hozzájárulását a Weboldal ismételt meglátogatásával – a honlap betöltésekor felugró ablakra kattintással – bármikor, ingyenesen és korlátozások nélkül visszavonhatja.

A cookie-kat a böngészője beállításaiban is kezelheti. A beállítások mikéntje a böngésző típusától függ.

A legnépszerűbb böngészőkben a cookie beállításokról az alábbi linkeken tájékozódhat:

VI.       Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén hogyan tudja visszavonni a hozzájárulását?

Amennyiben jelen Tájékoztató értelmében az adatkezelés jogalapja az érintett, azaz a Vásárló hozzájárulása, úgy a Vásárlót megilleti a hozzájárulás visszavonásának a joga. A hozzájárulás visszavonása az egyes adatkezelési célokhoz kapcsolódóan különféleképpen történhet. A Böngészés során megadott hozzájárulását a Weboldal ismételt meglátogatásával – a Weboldal betöltésekor felugró ablakra kattintással – bármikor, ingyenesen és korlátozások nélkül visszavonhatja. Ezen túlmenően amennyiben a hozzájárulás visszavonására az előző módon nincs lehetőség, a hozzájárulását visszavonhatja az info@twisnsetbudapest.com e-mail címre küldött üzenettel, vagy a Szolgáltató székhelycímére küldött levél útján, vagy hírlevélre történő feliratkozás esetén, a levél alján található “Leiratkozom” gombra történő kattintással.

Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

VII.     Hol és hogyan tároljuk a személyes adatait?

Minden személyes adatot elektronikusan, megbízható, védelemmel ellátott szervereken tárolunk.

A Szolgáltató az AteDin szerverszolgáltatásait veszi igénybe, melynek szerverei Budapesten, Magyarországon, azaz az Európai Unión belül találhatóak. Az AteDin elérhetőségei:

Név: AteDin Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Székhely: 1126 Budapest, Kiss János altárbornagy utca 11. 3. emelet 5.

Cégjegyzékszám: 01-06-761918

E-mail cím: info@atedin.hu

Telefonszám +36-70-366-2073

Képviseli: Faluhelyi Balázs ügyvezető

(a továbbiakban: “AteDin”)

A Rackforest adatvédelmi tájékoztatója elérhető az alábbi linken: https://atedin.hu/adatvedelmi-tajekoztato

A Tárhelyszolgáltató több szinten (fizikailag, technikailag és szervezeti úton) gondoskodik az adatok védelméről, így többek között a szervereket elzárt helyen őrzi, melyet a nap 24 órájában, az év 365 napján biztonsági őrök és technikusok felügyelnek. Alkalmazottai között korlátozza a szervertermekbe történő belépést, illetve belső szabályzatban rögzített módon korlátozza munkavállalói között az adatokhoz való hozzáférést, a belépéshez biometrikus beléptető rendszert alkalmaz, az esetleges áramkimaradások ellen szünetmentes tápokkal védekezik, a szerverek tűzfallal védettek, illetve a szerverekről történő esetleges adattovábbítás esetén titkosítást alkalmaz.

A fentiek ellenére a Szolgáltató nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

VIII.    Milyen jogokat érvényesíthet személyes adataival kapcsolatban?

Tájékoztatáskérés (hozzáférési jog): Személyes adatainak kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást tőlünk – személyesen a székhely címünkön, írásban, a székhely címünkre küldött, ajánlott vagy tértivevényes levélben, vagy az info@twinsetbudapest.com e-mail címre küldött e-mailben.

A GDPR 15. cikk (1) bekezdése alapján a tájékoztatáskérés kiterjedhet a kezelt adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre és az adatkezelés kapcsán az Önt megillető jogokra. Adattovábbítás esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az adatait.

A tájékoztatáskérést akkor tekintjük hitelesnek, ha Ön a kérés alapján egyértelműen azonosítható. Ha e-mailben vagy postai úton jön a kérés, akkor csak a nálunk regisztrált e-mail címéről küldött e-mailt tekintjük hitelesnek, illetőleg csak a nálunk nyilvántartott postai címére tudunk tájékoztatást küldeni. Hacsak Ön a személyazonosságát önkéntesen másképpen nem igazolja, a nyilvántartásunkban nem regisztrált e-mail címre vagy postacímre – az Ön adatainak biztonsága érdekében sem – tudunk tájékoztatást küldeni.

Helyesbítés: A tájékoztatáskérésnél fent leírt módokon Ön bármikor kérheti az adatainak helyesbítését, módosítását vagy azok kiegészítését is. Ezt szintén csak a tájékoztatáskérésnél bemutatott hiteles forrásból származó kérelem alapján tudjuk teljesíteni.

Korlátozás: Kérheti, hogy személyes adatainak kezelését különösen akkor korlátozzuk, amennyiben:

a) Ön vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, mely alatt az adatok pontosságát ellenőrizzük.

b) Nálunk az adatkezelés jogalapja ugyan megszűnt, de Ön írásban kéri azok korlátozott megőrzését az esetleges jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Tiltakozás: Ha a jelen tájékoztató szerint jogos érdekből kezeljük az Ön személyes adatait, Ön bármikor tiltakozással élhet személyes adatainak kezelése ellen. Ilyenkor a tiltakozásának jogszerűségét megvizsgáljuk, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést megszüntetjük, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban esetleg továbbításra kerültek.

Törlés (“elfeledtetéshez való jog”): A GDPR 17. Cikk (1) bekezdésében meghatározott indokok bármelyikének fennállása esetén Ön bármikor kérheti tőlünk személyes adatainak törlését.

A törlést megtagadhatjuk, ha a személyes adatok kezelését számunkra valamilyen jogszabály előírja, vagy ha azok jogi igényeink érvényesítéséhez szükségesek. A törlési kérelem megtagadásáról minden esetben tájékoztatjuk Önt. A törlés után a törölt adatok már nem állíthatók helyre.

Személyes adatok átadása (adathordozhatóság): Ön bármikor kérheti tőlünk, hogy kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjuk vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk.

Arra kérjük Önt, hogy a fenti jogait ne gyakorolja rendeltetésellenesen, hanem csak akkor, ha annak valós alapja van, vagy valamelyik GDPR-ban meghatározott feltétel ténylegesen fennáll.

IX.    Kik részére továbbítjuk, illetve kik férhetnek hozzá személyes adataihoz?

Személyes adatait bizalmasan kezeljük, és harmadik személynek – a lentiek kivételével – nem adjuk ki.

IX.1. Szállítással kapcsolatos adattovábbítás

A Szolgáltató a Vásárló által megrendelt Terméke(ke)t, tőle független futárszolgálattal juttatja el a Vásárló részére. Ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződést teljesíthesse, illetve azért, hogy a futárszolgálat a Terméke(ke)t kiszállíthassa, a szállítási adatoknak a futárszolgálat részére történő továbbítása szükséges. A Szolgáltató által alkalmazott futárszolgálat elérhetőségei:

 • Cégnév: PDS Hungary Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. II. em.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-932044
 • Adószám: 14664632-2-41
 • Képviseli: Dulai József ügyvezető önállóan
 • E-mail cím: ugyfelszolgalat@pdshungary.hu
 • Telefonszám: +36 70 866 2855

            (a továbbiakban: „PDS”)

A PDS rendelkezik a GDPR-nak megfelelő adatkezelési szabályzattal.

IX.2. Számlázással kapcsolatos adattovábbítás

A Szolgáltató a számláit Postechnika Enterprise nevű könyvviteli és számlázó szoftverrel állítja ki. Amennyiben a Vásárló számlázási adatként saját adatait adja meg, úgy a fentebb írtak szerint, mivel az személyes adatnak minősül, úgy a Szolgáltató adatkezelésének tárgyát képezi. A Postechnika Enterprise üzemeltetője:

Cégnév: BKT Estate Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1027 Budapest, Bem József utca 6. fszt.

Cégjegyzékszám: 01-09-270290

Adószám: 25354447-2-41

Képviseli: Békési Tamás ügyvezető

Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telefonszám: +36 70 365 6498

Email: info@twinsetbudapest.com

Web: https://twinsetbudapest.com/

A BKT Estate Korlátolt Felelősségű Társaság rendelkezik a GDPR rendelkezéseinek megfelelő adatvédelmi szabályzattal, mely elérhető a https://twinsetbudapest.com/adatkezelesi-tajekoztato/ linken.

IX.3. Könyveléssel kapcsolatos adattovábbítás

A Szolgáltató az általa kiállított számlákat, mely a Vásárló személyes adatait tartalmazhatja, könyvelője részére továbbítja. A Szolgáltató könyvelőjének elérhetőségei:

 • Cégnév: SZÁMOL-TEAM Szolgáltató Betéti Társaság
 • Székhely: 2721 Pilis, Luther utca 20.
 • Cégjegyzékszám: 13-06-053513
 • Adószám: 22124540-1-13
 • Képviseli: Földvárszky Klára
 • E-mail cím: foldvarszky.klara@szamolteam.hu

IX.4. Hírlevél, illetve rendszerüzenetek küldésével kapcsolatos adattovábbítás

Amennyiben Regisztrált és/vagy Ön hírlevelünkre feliratkozott, az e-mail címét adatfeldolgozó partnerünk részére továbbítjuk. Ilyen adatfeldolgozónak minősül a Mailchimp nevű e-mailküldő szolgáltató, akiken keresztül a Szolgáltatás működésével kapcsolatos rendszerüzeneteinket, eDM-jeink, hírleveleink kiküldését bonyolítjuk.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

 • Cégnév: MailChimp c/o The Rocket Science Group, LLC
 • Székhely: 675 Ponce De Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308, Amerikai Egyesült Államok
 • Nyilvántartási szám: 0028959
 • Képviseli: Ben Chestnut igazgató
 • E-mail: privacy@mailchimp.com, dpo@mailchimp.com 
 • Telefon: +1 678 999 0141

            (a továbbiakban: “Mailchimp”)

Az Mailchimp adatvédelmi tájékoztatója itt olvasható: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Bár a MailChimp egyes szerverei az Európai Unió területén kívül találhatók, a Vásárló e-mail címének az európaival azonos szintű védelme mégis biztosított, hiszen az Egyesült Államok-beli MailChimp csatlakozott az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti ún. Privacy Shield együttműködéshez. A Privacy Shield a Mailchimp adatkezelésének a GDPR-al való összhangját, annak való megfelelőségét tanusítja (https://mailchimp.com/help/about-mailchimp-the-eu-swiss-privacy-shield-and-the-gdpr/).

IX.5. Fizetéssel kapcsolatos adattovábbítás

A Szolgáltató lehetőséget biztosít a Vásárlóinak, hogy fizetési kötelezettségüket az OTP Simple Pay szolgáltatáson keresztül bankkártyával rendezzék. Ebben az esetben a fizetési szolgáltatás nyújtója:

Cégnév: OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19.

Képviseli: Benyó Péter ügyvezető

E-mail cím:  ugyfelszolgalat@simple.hu

Web: https://simplepay.hu

(a továbbiakban: „OTP”)

A Szolgáltató a Vásárló fizetési adatait nem kezeli, azokat a Vásárló az OTP oldalára történő átirányítást követően adja meg az OTP rendszerében. A Szolgáltató csupán ahhoz szükséges adatokhoz jut hozzá, melyek a Vásárló által teljesített fizetés beazonosításához szükésgesek.

Az OTP adatkezelési tájékoztatója elérhető a https://simplepay.hu/wp-content/uploads/2019/11/SimplePay_b2c_adatkezelesi_tajekoztato_hun_20191104.pdf linken.

X.        Milyen külső szolgáltatók közösségi bővítményeivel találkozhat a honlapunkon?

A Weboldalon a tartalmainkkal kapcsolatos visszajelzésekhez, tartalmaink megosztásához közösségi oldalak, azaz külső szolgáltatók bővítményeit vesszük igénybe. A bővítmények csak akkor aktivizálódnak, ha Ön kifejezetten rákattint az erre szolgáló gombra, azaz engedélyezi, hogy a bővítmény segítségével kapcsolatot hozzon létre a közösségi oldalakkal. A Weboldalon a következő közösségi oldal bővítményeit találja: Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Whatsapp

Amennyiben Ön böngészéskor bármelyik oldalra be van jelentkezve, előfordulhat, hogy az adott közösségi oldal a látogatását az Ön közösségi fiókjához társítja. Amennyiben a megfelelő gombra kattint, a böngészője a vonatkozó információkat közvetlenül az adott közösségi oldalnak továbbítja, és azokat ott tárolja.

Az adatgyűjtés körére és céljára, adatainak az adott közösségi oldal általi további feldolgozására és felhasználására, személyes adatainak védelmére irányuló jogaira és beállításaira vonatkozó információk a közösségi oldalak adatvédelmi nyilatkozatában találhatóak, amelyek az alábbi linkeken érhetőek el:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Twitter: https://twitter.com/en/privacy

Pinterest: https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy

Instagram: https://help.instagram.com/196883487377501

Whatsapp: https://www.whatsapp.com/privacy  

XI.       Kinek és milyen esetben vagyunk kötelesek kiadni személyes adatokat?

Az általunk kezelt személyes adatokat hatósági felszólításra az eljáró hatóság számára kötelesek vagyunk kiadni. Az ilyen adattovábbítás esetén és az ebből származó • következmények miatt cégünk nem tehető felelőssé. Az adattovábbításról mindig tájékoztatást adunk Önnek.

XII.     Milyen felelősségek merülhetnek fel a megadott személyes adatokkal kapcsolatban?

Amikor megadja nekünk személyes adatait, Ön felelősséget vállal azért, hogy az adatok és a hozzájárulások Öntől származnak, és a valóságnak megfelelnek.

Kérjük, hogy harmadik fél adatait csak abban az esetben adja meg nekünk, ha arra a harmadik fél kifejezetten felhatalmazta. Az ebből eredő esetleges követelésekért cégünk nem vállal felelősséget.

Amennyiben harmadik fél a személyazonosságát hitelt érdemlő módon igazolva tiltakozik az adatkezelés ellen, a személyes adatokat haladéktalanul töröljük, anélkül, hogy arról Önt külön értesítenénk. Harmadik fél személyes adatait csak abban az esetben adja meg, ha a jelen Tájékoztató elérhetőségéről a harmadik felet tájékoztatta.

XIII.    Adatvédelmi incidensek kezelése

Az esetlegesen előforduló adatvédelmi incidenseket a jogszabályoknak megfelelően a bejelentjük a felügyeleti hatóságnak a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül és az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást is vezetünk. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett Vásárlókat is tájékoztatjuk róla.

XIV.    Adatvédelmi tisztviselő (DPO)

A GDPR 37. cikke alapján adatvédelmi tisztviselő kijelölése kötelező, ha:

a) az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik, kivéve az igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat;

b) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé;

c) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes adatok 9. cikk szerinti különleges kategóriáinak és a 10. cikkben említett, büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő kezelését foglalják magukban.

Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató egyik fent megjelölt kötelező kategóriába sem tartozik bele, illetve mivel egyéb nyomós ok sem indokolja, így a Szolgáltatónál adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem kerül sor. 

XV.     Az adatvédelmi tájékoztató módosítása

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja vagy többi körülménye változik, a jelen Tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és közzétesszük a Weboldalon és a Vásárlót is értesítjük a változásról. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvassa el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adatai kezeléséről.

XVI.    Kihez fordulhat a személyes adataival kapcsolatos kérdésekben, vagy hogy jogait érvényesítse?

Kérdéseivel keressen minket az info@twinsetbudapest.com e-mail címen, a +36 70 365 6498-os telefonszámon vagy levélben a 1026 Budapest, Bem József utca 6. fszt alatti címen.

A Vásárló a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogait a Szolgáltatóval, mint adatkezelővel szemben jogosult gyakorolni. Amennyiben a Vásárló jogaival élni kíván, úgy azt elsősorban a Szolgáltató felé köteles jelezni

Jogai megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet panasszal:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu/

0